Gyzgyn habarlar

Iň soňky habarlar

Iň ýokary baha berlen saýlaw sahypalary - Pocket Option ABŞ-da bikanunmy?
Blog

Iň ýokary baha berlen saýlaw sahypalary - Pocket Option ABŞ-da bikanunmy?

ABŞ ikilik opsiýalaryny söwda etmek üçin kyn ýer. Düzgünler we kanunlar yzygiderli üýtgäp dursa, özüňizde bar bolan maglumatlaryň dogrudygyny ýa-da häzirki däldigini sorap bilersiňiz. Birinjiden, ABŞ-da ikilik opsiýalaryny ulanmak "bikanun" däl. Şeýle-de bolsa, beýleki ýurtlar bilen deňeşdirilende has kyn mesele bolup biler. Ikitaraplaýyn opsiýa söwdasy Forex ýa-da beýleki söwda görnüşleri bilen deňeşdirilende kadalaşdyrylmaýar, şonuň üçin çäklendirmeler mümkin boldugyça berk däl. ABŞ-da bolsun ýa-da ABŞ-ly söwdagärleri kanuny taýdan kabul edýänçä, abraýly, düzgünleşdirilen dellal bilen söwda edýändigiňize göz ýetirmek möhümdir.