Pocket Option yza çekildi - Pocket Option Turkmenistan - Pocket Option Türkmenistan

Pocket Option-de goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly
Jübüt opsiýasynda, isleýşiňiz ýaly amal edip bilersiňiz, size ýeterlik wariant hödürlemäge çalyşýarys. Şeýle hem, ýurduňyza mahsus töleg usullarynyň we amallary gaýtadan işlemegiň wagtlaryny hödürleýäris.


Jübüt opsiýasyndan nädip çekmeli

"Maliýe" - "Yza çekmek" sahypasyna geçiň.

Çekiş mukdaryny giriziň, elýeterli töleg usulyny saýlaň we islegiňizi ýerine ýetirmek üçin ekrandaky görkezmelere eýeriň. Çekmegiň iň pes mukdary yzyna almak usulyna baglylykda üýtgäp biljekdigini ýadyňyzdan çykarmaň.

"Hasap belgisi" meýdançasynda kabul edijiniň hasap maglumatlaryny görkeziň.
Pocket Option-de goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly

Üns beriň: işjeň bonus alanyňyzda yzyna almak haýyşyny döredýän bolsaňyz, hasabyňyzyň galyndysyndan aýrylar.


Bank Transferini ulanyp, Jübüt opsiýasyndan çekiň

Jübi opsiýasynyň söwda hasaby bilen serişdeleri yzyna almak üçin bank geçirimlerini nädip ulanyp boljakdygyny biliň.

Maliýe - yzyna almak sahypasynda, islegiňizi dowam etdirmek we ekrandaky görkezmelere eýermek üçin “töleg usuly” gutusyndan bank geçirmek opsiýasyny saýlaň. Bank maglumatlary üçin ýerli bank ofisine ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Töleg usulyny saýlaň, mukdaryny giriziň we yzyna almak islegiňizi goýuň.
Pocket Option-de goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly
Dowam et düwmesine basanyňyzdan soň, haýyşyňyzyň nobata durandygyny görersiňiz.
Pocket Option-de goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly

Üns beriň: işjeň bonus alanyňyzda yzyna almak haýyşyny döredýän bolsaňyz, hasabyňyzyň galyndysyndan aýrylar.

Iň soňky çykdajylaryňyzy barlamak üçin Taryha girip bilersiňiz.

Visa / Mastercard ulanyp, Jübüt opsiýasyndan çykaryň

Maliýe - yzyna almak sahypasynda, islegiňizi dowam etdirmek we ekrandaky görkezmeleri ýerine ýetirmek üçin “Töleg usuly” gutusyndan Visa / Mastercard opsiýasyny saýlaň.

Üns bermegiňizi haýyş edýäris : käbir sebitlerde bu çykarmak usulyny ulanmazdan ozal bank kartoçkalaryny barlamak talap edilýär. Nädip etmelidigini bank kartoçkasyna serediň.

Üns beriň: işjeň bonus alanyňyzda yzyna almak haýyşyny döredýän bolsaňyz, hasabyňyzyň galyndysyndan aýrylar.


Kart saýlaň, mukdaryny giriziň we yzyna almak haýyşyny dörediň. Käbir ýagdaýlarda bankyň kartoçkany tölemek üçin 3-7 iş gününiň bolup biljekdigini ýadyňyzdan çykarmaň.
Pocket Option-de goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly
Dowam et düwmesine basanyňyzdan soň, haýyşyňyzyň nobata durandygyny görersiňiz.
Pocket Option-de goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly
Iň soňky çykdajylaryňyzy barlamak üçin Taryha girip bilersiňiz.

Elektron tölegini ulanyp, Jübüt opsiýasyndan çekiň

Elektron tölegler, tizligi we ulanyja amatlylygy sebäpli aşa meşhur bolýar. Nagt däl tölegler wagt tygşytlaýar we ýerine ýetirmek gaty aňsat. Aşakda elektron tölegleriň üsti bilen yzyna almak üçin gollanma bar.

Maliýe - Çekiş sahypasynda, islegiňizi dowam etdirmek we ekrandaky görkezmeleri ýerine ýetirmek üçin “Töleg usuly” gutusyndan eWallet opsiýasyny saýlaň.

Töleg usulyny saýlaň, mukdaryny giriziň we yzyna almak haýyşyny dörediň.
Pocket Option-de goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly
Dowam et düwmesine basanyňyzdan soň, haýyşyňyzyň nobata durandygyny görersiňiz.
Pocket Option-de goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly

Üns beriň: işjeň bonus alanyňyzda yzyna almak haýyşyny döredýän bolsaňyz, hasabyňyzyň galyndysyndan aýrylar.


Iň soňky çykdajylaryňyzy barlamak üçin Taryha girip bilersiňiz.

Cryptocurrency ulanyp, Jübüt opsiýasyndan çekiň

“Cryptocurrency” -y yzyna almak “Jübüt opsiýasynda” 24/7 bolýar. Bu makalada bitcoin-i Pocket Option-dan şahsy Bitcoin gapjygyňyza nädip çykaryp boljakdygyny görkezeris.

Maliýe - Çekiş sahypasynda tölegiňizi dowam etdirmek we ekrandaky görkezmelere eýermek üçin “töleg usuly” gutusyndan cryptocurrency opsiýasyny saýlaň.

"Bitcoin" -i saýlaň, yzyna almak isleýän mukdaryňyzy we Bitcoin salgysyny giriziň.
Pocket Option-de goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly
Dowam et düwmesine basanyňyzdan soň, haýyşyňyzyň nobata durandygyny görersiňiz.
Pocket Option-de goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly
Iň soňky çykdajylaryňyzy barlamak üçin Taryha girip bilersiňiz.
Pocket Option-de goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly

Freygy-ýygydan soralýan soraglar (FAQ)

Gaýtadan işlemek walýutasy, wagt we ulanylýan tölegler

Biziň platformamyzdaky söwda hasaplary häzirki wagtda diňe ABŞ dollarynda bolýar. Şeýle-de bolsa, töleg usulyna baglylykda hasabyňyzy islendik walýutada alyp bilersiňiz. Maliýe tölegleri alanyňyzdan soň derrew hasabyňyzyň walýutasyna öwrüler. Biz haýsydyr bir çykarmak ýa-da walýuta konwersiýasy üçin töleg almaýarys. Şeýle-de bolsa, ulanýan töleg ulgamyňyz belli bir tölegleri ulanyp biler. Çekmek haýyşlary 1-3 iş gününiň dowamynda işlenýär. Şeýle-de bolsa, käbir ýagdaýlarda yzyna almagyň wagty 14 iş gününe çenli artdyrylyp bilner we size goldaw bölüminde size habar berler.

Çekmek üçin täze kartoçka goşmak

Talap edilýän kartoçkany barlanyňyzdan soň, hasabyňyza täze kartoçkalary goşup bilersiňiz. Täze kartoçka goşmak üçin “Kömek - goldaw hyzmatyna” geçiň we degişli bölümde täze goldaw haýyşyny dörediň.
Pocket Option-de goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly

Yza çekmek haýyşyny ýatyrmak

Statusagdaý “Doly” üýtgedilmezden ozal yzyna almak haýyşyny ýatyryp bilersiňiz. Munuň üçin Maliýe taryhy sahypasyny açyň we “Çekişler” görnüşine geçiň.
Pocket Option-de goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly
Garaşylýan pul serişdesini tapyň we yzyna almak haýyşyny ýatyrmak we balansyňyzdaky serişdeleri almak üçin "elatyr" düwmesine basyň.


Töleg hasabynyň jikme-jikliklerini üýtgetmek

Söwda hasabyňyza goýmak üçin ozal ulanan usullaryňyz arkaly serişdeleri alyp bilersiňiz. Öň ulanylan töleg hasaby jikme-jikliklerine indi pul alyp bilmeýän ýagdaýyňyz bar bolsa, täze hasaplaşyk resminamalaryny tassyklamak üçin Goldaw bölümine ýüz tutup bilersiňiz.
Pocket Option-de goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly

Näsazlyklary düzetmek

Aalňyşlyk goýberen bolsaňyz ýa-da nädogry maglumat girizen bolsaňyz, yzyna almak haýyşyny ýatyryp, soňundan täzesini goýup bilersiňiz. Çekmek haýyşyny ýatyrmak bölümine serediň.

AML we KYC syýasatlaryna laýyklykda, yzyna almak diňe doly barlanan müşderiler üçin elýeterlidir. Menejer tarapyndan çykarylmagyňyz ýatyrylan bolsa, ýatyrylmagyň sebäbini tapyp boljak täze goldaw haýyşy bolar.

Tölegiň saýlanan tölegine iberilip bilinmeýän käbir ýagdaýlarda, maliýe hünärmeni goldaw stolunyň üsti bilen alternatiw usuly talap eder.

Birnäçe iş gününiň dowamynda görkezilen hasaby töleg almadyk bolsaňyz, geçirmegiň ýagdaýyny anyklamak üçin Goldaw bölümine ýüz tutuň.
Pocket Option-de goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly

Jübüt opsiýasyna nädip pul goýmaly

Goýum ýa-da söwda hasaby doldurmak dürli usullar bilen elýeterlidir. Elýeterliligiň esasy ölçegi müşderiniň sebiti, şeýle hem platformadaky tölegleri kabul etmegiň häzirki sazlamalary.

Goýum goýmak üçin çep paneldäki "Maliýe" bölümini açyň we "Goýum" menýusyny saýlaň.
Pocket Option-de goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly
Amatly töleg usulyny saýlaň we tölegiňizi tamamlamak üçin ekrandaky görkezmelere eýeriň. Iň az goýum mukdary, saýlanan usula we sebitiňize baglylykda üýtgeýändigini ýadyňyzdan çykarmaň. Käbir töleg usullary hasaby doly barlamagy talap edýär.

Goýum mukdaryňyz şoňa görä profil derejäňizi artdyryp biler. Has ýokary derejeli goşmaça aýratynlyklary görmek üçin "Deňeşdir" düwmesine basyň.
Pocket Option-de goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly

Üns beriň: Howpsuzlyk sebäpli yzyna almak diňe goýumlar üçin ulanylan şol bir töleg usullary arkaly elýeterlidir.


Bank geçirimini ulanyp, jübü opsiýasyna goýum

Jübi opsiýa hasabyňyzy bank geçirmesi bilen mugt dolduryp bilersiňiz. Maliýe - Goýum sahypasynda, tölegiňizi dowam etdirmek üçin sim geçirişini saýlaň.

Gerekli bank maglumatlary giriziň we indiki ädimde hasap-faktura alarsyňyz. Goýumy doldurmak üçin bank hasabyňyzy ulanyp hasap-faktura töläň.

Üns beriň : Käbir ýurtlar we sebitler üçin Bank siminiň goýum usuly hasaby doly barlamagy talap edýär. Goýumyň iň az mukdary hem üýtgeýär.

Üns beriň : Geçirişimiziň bankymyz tarapyndan alynmagy üçin birnäçe iş güni gerek bolup biler. Maliýe serişdeleri alnandan soň hasabyňyzyň galyndysy täzelener.

Pocket Option-de goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly
"Dowam et" düwmesine basanyňyzdan soň sizi täze sahypa ugrukdyrar. Bankyňyza girmek üçin hasabyňyzy giriziň.

Pocket Option-de goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly

Visa / Mastercard ulanyp, jübüt opsiýasyna goýum

Jübüt opsiýasyna ilkinji goýumyňyzy goýýan bolsaňyz, amal bilen tanyşmak we hemme zadyň dogry işleýändigine göz ýetirmek üçin ilki bilen az mukdarda pul iberip görüň.

Sebite baglylykda birnäçe walýutada elýeterli bolup biler. Şeýle-de bolsa, söwda hasabyňyzyň galyndysy ABŞ-nyň dollarynda maliýeleşdiriler (walýuta konwensiýasy ulanylýar).

Üns beriň : Käbir ýurtlar we sebitler üçin Visa / Mastercard goýum usuly ulanylmazdan ozal hasaby barlamagy talap edýär. Goýumyň iň az mukdary hem üýtgeýär.

Pocket Option-de goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly
"Dowam et" düwmesine basanyňyzdan soň, kartyňyzy girizmek üçin sizi täze sahypa ugrukdyrar.
Pocket Option-de goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly
Töleg gutaransoň, söwda hasaby balansyňyzda birnäçe pursat gerek bolar.

Elektron tölegleri ulanyp, jübüt opsiýasyna goýum

Jübiňiz Opsiýa hasabyňyzy doldurmak üçin birnäçe kran gerek:

Tölegiňizi tamamlamak üçin ekrandaky görkezmelere eýeriň. Tölegleriň köpüsi derrew işlenýär. Otherwiseogsam, goldaw haýyşynda amal belgisini görkezmeli bolmagyňyz mümkin.

Üns beriň : Käbir ýurtlar we sebitler üçin eWallet goýum usuly hasaby doly barlamagy talap edýär. Goýumyň iň az mukdary hem üýtgeýär.

Pocket Option-de goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly
"Dowam et" düwmesine basanyňyzdan soň, size e-poçta salgysyny we Advcash hasabyňyzyň parolyny girizmek üçin täze sahypa ugrukdyrar we "LOG IN TO ADV" düwmesine basyň.
Pocket Option-de goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly
Töleg gutaransoň, söwda hasaby balansyňyzda birnäçe pursat gerek bolar.


Kriptokurluşlary ulanyp, jübüt opsiýasyna goýum

Jübüt opsiýasyna pul ýygnamazdan ozal, “Pocket Option” -yň şu aşakdaky kriptografik walýutalary goldaýandygyny ýadyňyzdan çykarmaň:

Pocket Option-de goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly
Goýmak isleýän kripto walýutany saýlaň.
Pocket Option-de goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly
Pul mukdaryny giriziň, goýum üçin sowgadyňyzy saýlaň we "Dowam et" düwmesine basyň.
Pocket Option-de goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly
"Dowam et" düwmesine basanyňyzdan soň, Jübüt opsiýasyna goýuljak mukdary we salgysyny görersiňiz. Bu maglumatlary yzyna almak isleýän platformaňyza göçüriň.
Pocket Option-de goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly
Iň soňky goýumyňyzy barlamak üçin Taryha gidiň.
Pocket Option-de goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly

Üns beriň : cryptocurrency goýumyňyz derrew işlenmese, Goldaw hyzmatyna ýüz tutuň we amal görnüşinde tekst belgisini hash görnüşinde beriň ýa-da blok gözlegçisine geçirmegiňize url-baglanyşyk goşuň.


Freygy-ýygydan soralýan soraglar (FAQ)

Goýumlary gaýtadan işlemek walýutasy, wagty we ulanylýan tölegler

Biziň platformamyzdaky söwda hasaby häzirki wagtda diňe ABŞ dollarynda bolýar. Şeýle-de bolsa, töleg usulyna baglylykda hasabyňyzy islendik walýutada dolduryp bilersiňiz. Maliýe serişdeleri awtomatiki usulda öwrüler. Depozit ýa-da walýuta konwersiýasy üçin töleg tölemeýäris. Şeýle-de bolsa, ulanýan töleg ulgamyňyz belli bir tölegleri ulanyp biler.
Pocket Option-de goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly

Goýum bonus promo kody ulanmak

Promo kody ulanmak we depozit bonusyny almak üçin ony goýum sahypasyndaky promo kod gutusyna goýmaly.

Goýum bonus şertleri we şertleri ekranda peýda bolar.
Pocket Option-de goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly
Tölegiňizi tamamlaň we goýum mukdaryna goýum mukdary goşular.


Söwda artykmaçlyklary bilen döş saýlamak

Goýumyň mukdaryna baglylykda, söwda artykmaçlyklarynyň tötänleýin görnüşini berjek sandyk saýlap bilersiňiz.

Ilki bilen töleg usulyny saýlaň we indiki sahypada elýeterli sandyk opsiýalaryny saýlarsyňyz.
Pocket Option-de goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly
Goýlan mukdar sandyk talaplarynda görkezilenlerden köp ýa-da deň bolsa, awtomatiki usulda sowgat alarsyňyz. Döş şertlerini döş saýlamak arkaly görüp bolýar.


Depozit näsazlyklaryny düzeltmek

Goýumyňyz derrew işlenmedik bolsa, Goldaw gullugymyzyň degişli bölümine geçiň, täze goldaw haýyşyny iberiň we blankada zerur maglumatlary beriň.
Pocket Option-de goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly
Tölegiňizi öwreneris we mümkin boldugyça gysga wagtda tamamlarys.
Thank you for rating.